HVB UNGDOMAR

HALNAGÅRDEN:

Halnagårdens HVB är beläget mitt i byn Halna ca 1 mil utanför Töreboda.

Halna ligger i utkanten av natursköna Tivedens nationalpark med gångavstånd till sjön Viken. Tiveden erbjuder tillgång till vandringsleder, skidåkning, fiske och andra naturupplevelser. I Töreboda finns det möjlighet för ungdomarna att gå i skolan, ha praktik och att delta i det lokala föreningslivet.

MÅLGRUPP: 

Halnagården HVB har 6 platser för pojkar/unga män i åldern 15 till och med 18 år, som vistas i olämpliga miljöer, som har begått brott, som tar droger eller som har ett hotfullt beteende. Vi är framförallt inriktade på att ta emot pojkar som har en kriminell livsstil.

Ofta har de placerade ungdomarna varit föremål för öppna insatser, placering i familjehem/kontaktfamilj där insatserna behöver intensifieras. Eller så har de varit placerade på låst avdelning och ska gå vidare med sin behandling i öppnare former.

Antal platser:

På Halnagården har vi plats för 6 ungdomar.

Upptagningsområde:

Hela Sverige

Språk:

Svenska

Engelska

Arabiska

VÄRDEGRUND OCH VISION

Halnagårdens värdegrund och vision bygger på en systemteoretisk grund och en human människosyn där det salutogena perspektivet är grundläggande.

En systemteoretisk grund bygger på att man ser varje individ utifrån ett helhetsperspektiv och att det är viktigt att förstå var och en utifrån dess sociala sammanhang. Helheten ses som mer än delarna för sig.

Ett salutogent perspektiv innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som varje individ har och bygger vidare på dem. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån varje ungdoms individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

Halnagården ska skapa en känsla av sammanhang, meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet – KASAM – för varje ungdom och samtidigt stödja deras individuella utveckling. Det som utförs i vardagen görs på vetenskapligt och beprövad evidens (erfarenhet), att riktlinjer, rutiner och aktuell lagstiftning följs för att god kvalitet ska uppnås.

Ungdomen ska bemötas med kompetens, kunskap och engagemang hos personalen som stödjer varje enskild individ så dennes förmågor och resurser kan utvecklas och att tillvaratas på bästa sätt Ungdomen ska känna en känsla av sammanhang och mötas med respekt, få ha självbestämmande och integritet samt känna trygghet i vardagen.

Halnagården ska måna om ett tätt samarbete med ungdomen, dess vårdnadshavare och placerande socialtjänst. Nätverk i samarbete med närstående och övriga i nätverket kring ungdomen är av stor vikt för att på bästa sätt ska kunna nå de uppsatta målen.

Ungdomarna kommer att få tillgång till aktiviteter bland annat sport, kulturevenemang och andra naturupplevelser såsom kanot, hajker som Halnagården kan erbjuda. Samverkan kommer också ske med det lokala föreningslivet.

Som ungdom på Halnagården kommer man erbjudas att:

Få utvecklas efter individuella förutsättningar. Få känna KASAM i vardagen – värdigt, aktivt liv med självbestämmande Få sin röst hörd för att kunna påverka och förändra Få trygghet och känna delaktighet.

Ledstjärnor för verksamheten:

Ansvar och tillit Trygghet och delaktighet Integritet och självbestämmande

BEHANDLINGSINNEHÅLL:  

Miljöterapeutisk struktur

All verksamhet på Halnagården har en mening och ett syfte med en tydlig struktur och förutsägbarhet. Varje vecka har ungdomarna samtal med någon av sina kontaktpersoner där kommande aktiviteter, möten och samtal planeras, allt utifrån varje ungdoms genomförandeplan.

Vårt mål är att varje ungdom ska ha en strukturerad och meningsfull vardag som ska vara fullt möjlig att fortsätta med när man lämnar Halnagården.

Lösningsfokuserat arbetssätt

Ett lösningsfokuserat arbetssätt innebär att vi på Halnagården har en uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är ett inlyssnande förhållningssätt där varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger både på framtid och på dåtid. Ett exempel på fokusförändringen kan vara; hur kan man använda sig av de insikter och kunskaper som man har eller behöver skaffa sig för att nå det mål man vill?

Målen bestäms av ungdomen själv.

Nätverksarbete

För att ungdomarna ska vara rustade för ett liv när HVB-placeringen upphört är det viktigt med ett så fungerande nätverk som möjligt. Nätverksarbetet på Halnagården syftar till att ta vara på fungerande relationer som kan användas i behandlingen och även vara en kontakt/stöd efter placeringen. Det är viktigt att identifiera och hantera destruktiva relationer och motivera ungdomen att bryta med dessa. Vi ser det även som viktigt att underhålla och utveckla sina sociala relationer under placeringen och detta görs genom bland annat strukturerade nätverksmöten.

Påverkansprogram

För att starta upp en förändringsprocess är det nödvändigt att man aktivt arbetar med att utmana ungdomens olika tankemönster och livsstil. På Halnagården är det obligatoriskt för alla ungdomar att genomgå Gunnar Bergströms kognitiva påverkansprogram, Ett nytt vägval.

Den som utvecklat modellen om kriminalitet som livsstil är kriminologen Glenn Walters och programmet är omarbetat till svenska förhållanden av Gunnar Bergström. Kriminell livsstil är ett utryck för ett sätt att se på världen där den kriminelle gör tolkningar utifrån en självbild och världsbild som grundläggs i barndom och tonår.

Programmen finns i olika omfattning beroende på ungdomens egna förutsättningar. Inledningsvis görs en test, psykologisk inventering av kriminella tankemönster, PIKT, där en bedömning görs av den unges kriminella tankemönster, vilket ligger till grund för varje ungdoms individuellt anpassade program. Vid behov kan även anhöriga delta i vissa delar av programmet.

Motiverande intervju (MI)

Motivation är en grundläggande förutsättning för en förändring hos ungdomen. Som ett av verktygen för att skapa denna motivation används MI, vilket är ett väl beprövat utforskande och icke konfrontativt förhållningssätt. MI möjliggör ett aktivt inflytande för ungdomen över sitt eget förändringsarbete, vilket är mycket viktigt för både motivation och resultat. Genom att jobba med att få ungdomen själv att uttrycka behovet av förändring och hur de vill åstadkomma detta åstadkoms en motivation och en känsla av att kunna påverka.

SÅ ARBETAR VI: 

Förhållningssätt

På Halnagården utgår vi från varje ungdoms individuella problematik och planering. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt där ungdomen ses i relation till vårdnadshavare, familj och övrigt nätverk samt att dessa är en viktig del i ungdomens behandling och fortsatta liv.

Vi har ett salutogent förhållningssätt där vi hjälper och stöttar varje ungdom att identifiera sina förmågor och fungerande funktioner för att bygga vidare på dessa. Den miljöterapeutiska strukturen ramar in hela verksamheten och ger så väl ungdomar som personal förutsägbarhet och trygghet.

Hälsa

Vi har också ett hälsofrämjande förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Vilket innefattar så väl kost, motion och psykiskt välbefinnande för både ungdomar och personal.

Vardag

Mellan frukost och middag på vardagar har varje ungdom ett individuellt anpassat schema där skola eller praktik, samtal, möten och påverkansprogram är planerade i god tid.

Planeringen utgår från varje ungdoms individuellt upprättade genomförandeplan och är ett led i att nå de uppsatta målen.

Fritid

På eftermiddagar, kvällar, helger och lov genomför vi olika aktiviteter så som biobesök, bowling, bad, fiske, skidåkning med mera. Allt utifrån ungdomarnas önskemål. Aktiviteterna kan därför variera över tid.

Under sommarlov och längre ledigheter anordnas resor eller heldagsutflykter. Även dessa sker utifrån ungdomarnas önskemål och kan variera över tid.

Ungdomarna uppmanas och motiveras att delta i lokala föreningsaktiviteter, så som styrketräning, fotboll, handboll och liknande.

Uppföljning

På Halnagården önskar vi ha täta uppföljningar med socialtjänst och vårdnadshavare. Behandlingskonferenser hålls med ungdomen, vårdnadshavare, socialtjänst, kontaktpersoner, behandlare och föreståndare var 6:e till var 8:e vecka.

Utslussning

På Halnagården finns tre utslussningsplatser. Platserna är belägna på den översta våningen i huset. För att bo där ska ungdomarna ha förmåga att ta eget ansvar för sin planering genom att klara av att gå upp på morgonen, ta sig till skola eller praktik, ha en meningsfull fritid och delta i de obligatoriska aktiviteterna på Halnagården. Ungdomen ska också avhålla sig från kriminella handlingar, alkohol och droger. Personalen finns fortsatt alltid till hands som stöd i vardagen.

PERSONAL: 

Vår personal har hög kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och ungdomar med kriminell livsstil. Som personal på Halnagården innebär det att man i den dagliga verksamheten ska upprätthålla struktur, vara en god förebild och ett stöd för de placerade ungdomarna och för sina kollegor.

Halnagårdens personal och kompetenskrav:

8 st Behandlingsassistenter: socialpedagog, socialpsykolog, behandlingspedagog, undersköterska, handledare, fritidsledare, skötare mm.

2 st Behandlingssekreterare: socionom, socialsekreterare, beteendevetare.

1 st Behandlare: socionom, socialpedagog, mm. med vidareutbildning inom kriminalitet som livsstil och samtalsmetodik.

1 st Husfru: Kock/kokerska i kombination med behandlingsassistent eller behandlingspedagog.

1 st Föreståndare: utbildning i enlighet med de krav som inspektionen för vård och omsorg, IVO kräver för att förestå HVB.

Bemanning:

På Halnagården har vi alltid minst tre personer i tjänst under den vakna delen av dygnet och två på natten.

KOLLEKTIVAVTAL:

Kollektivavtal finns.

KVALITETSÄKRING OCH LEDNINGSSYSTEM:

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse:

Halnagården ska ha en av föreståndaren upprättad verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska ha sin grund i den verksamhetsplan som ledningsgruppen upprättat. Varje verksamhetsplan ska utvärderas och revideras årligen. Resultatet av utvärderingen ska dokumenteras i en verksamhetsplan.

Arbetsbeskrivning

Samtlig personal ska ha en aktuell arbetsbeskrivning, som revideras årligen. I detta dokument ska det tydligt framgå vilket ansvar personalen har samt vilka befogenheter som är kopplade till det ansvaret. Arbetsbeskrivningarna upprättas av föreståndare och ledningsgruppen.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

I medarbetar- och lönesamtalet ges varje anställd årligen möjlighet att gå igenom året som gått och utvärdera vad som varit bra och vad som behöver förbättras, här sätts också nya mål för varje medarbetare.

Uppföljning och utvärdering av rutiner och riktlinjer

Varje vecka på personalmötet finns en stående punkt där rutiner och riktlinjer i verksamheten diskuteras, utvärderas och revideras.