Livsföring

Vi arbetar aktivt för att etablera sunda vanor och rutiner där kost, fysisk aktivitet och sömn utgör grunden. Forskningen visar tydligt en sund livsstil har en behandlande effekt och att psykisk ohälsa och ångest motverkas.

Därför lägger vi stor vikt vid kost där vår husfru lagar god mat från grunden. Vi använder inga halvfabrikat och söker aktivt hålla ner sockerintaget. Vi strävar efter att aktivera ungdomarna fysiskt varje dag utifrån deras egna intressen, såväl i organiserad idrott i lokala föreningar som i vardaglig lekfull utomhusaktivitet. Ungdomarnas scheman, måltider och aktiviteter ska all bidra till en normal dygnsrytm.

Vi månar om att positiva intressen och fritidsaktiviteter som utvecklats under tiden på Halnagården ska kunna fortsätta i hemmiljön. Genom att erbjuda positiva alternativ får vi också förutsättningar för att motivera ungdomarna till att bryta med destruktiva relationer. Det förekommer även att ungdomar kommer till oss utan etablerade nätverk. I dessa fall försöker vi hjälpa ungdomen att etablera nya relationer och sammanhang.

Arbetsbeskrivning

Samtlig personal ska ha en aktuell arbetsbeskrivning, som revideras årligen. I detta dokument ska det tydligt framgå vilket ansvar personalen har samt vilka befogenheter som är kopplade till det ansvaret. Arbetsbeskrivningarna upprättas av föreståndare och ledningsgruppen.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

 I medarbetar- och lönesamtalet ges varje anställd årligen möjlighet att gå igenom året som gått och utvärdera vad som varit bra och vad som behöver förbättras, här sätts också nya mål för varje medarbetare.

Uppföljning och utvärdering av rutiner och riktlinjer

 Varje vecka på personalmötet finns en stående punkt där rutiner och riktlinjer i verksamheten diskuteras, utvärderas och revideras.