Om oss

Vår personal har hög kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och ungdomar med kriminell livsstil. Som personal på Halnagården innebär det att man i den dagliga verksamheten ska upprätthålla struktur och vara en god förebild och ett stöd för de placerade ungdomarna samt för sina kollegor.

 

 Vår vision

Halnagården vill bli en ledande och drivande verksamhet som erbjuder Kriminalitetsprogrammet inom behandlande HVB-institutioner. Vi vet att påverkansprogrammet Ett nytt vägval (Kriminalitetsprogrammet) ger effekt och vi har sett flera ungdomar vända sig mot den kriminella livsstilen.

Vi arbetar med pojkar/unga män som har en kriminell livsstil eller riskerar att skapa en kriminell livsstil. Innan en ungdom blir placerad på Halnagården kan den unge redan ha fått pröva öppna insatser från socialtjänstens sida alternativt varit placerade på de särskilda ungdomshemmen (SiS). Halnagårdens HVB tar emot placeringar enligt SoL samt för LVU.

Vår värdegrund

Halnagården ska vara en demokratisk plats att vistas på. Det betyder att varje person, både medarbetare och ungdomar, har rätt till inflytande och att kunna påverka. Vidare är vår värdegrund att varje person på Halnagården, både ungdomar och medarbetare, har ett eget ansvar både för sig själv och för det gemensamma. Vi tror på gruppens påverkanskraft och tillsammans kan vi alla jobba utifrån det gemensamma målet att varje ungdom på Halna skall vara bättre mentalt rustad mot kriminalitet vid utskrivning än mot hur det var vid inskrivningen. 

Vi tolererar inga former av diskriminering, rasism eller kränkande särbehandling. I Halnagårdens årshjul jobbar vi med diskrimineringsgrunderna.

 

Ledstjärnor i verksamheten är 

 

Ansvar och tillit

Trygghet och delaktighet

Integritet och självbestämmande

Halnagårdens personal

Ledningsgruppen på Halnagården har stort intresse för själva området Kompetens för arbete på HVB för barn och unga (Socialstyrelsen). Vi har därför varit delaktiga i lanseringen av Socialstyrelsens kompetensmål för arbete på HVB för barn och unga 2021 (Utredare Jesper Sellerberg, Ragnhild Mogren och Karin Hermansson, Socialstyrelsen). https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/hem-for-vard-eller-boende-hvb/kompetensmal-for-hvb-personal

Halnagårdens personal har olika erfarenhet och utbildningsbakgrund. Vi följer de allmänna råden utifrån HSLF-FS 2016:55 om personalens samlade kompetens.

Vår sammantagna kompetens ger 1. förutsättningar för att möta de behov som målgruppen har och 2. Säkerställa en trygg och säker vård.

Halnagårdens enhetschef är socionom med olika vidareutbildningar. Enhetschef har flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning samt inom HVB-verksamhet.

Våra behandlingsassistenter har eftergymnasial utbildning såsom socialpedagog alternativt behandlingspedagog samt vård och omsorgsutbildning som skötare och undersköterska.

För Kriminalitetsprogrammet finne en särskilt utbildad licensierad behandlingspedagog.

Våra timvikarier har socionomutbildning samt under utbildning till socialpedagog.

Kvalitetsledningssystem

Halnagårdens ledning arbetar ständigt med att upprätthålla ett gott Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Länk till alla bolag

https://www.allabolag.se/5569727612/awita-ab

 

Kollektivavtal finns