Behandlinginnehåll

På Halnagården genomgår alla ungdomar Gunnar Bergströms

evidensbaserade kognitiva påverkansprogram för kriminalitet – Ett nytt vägval.

Programmen finns i olika omfattning beroende på ungdomens egna förutsättningar.

I

Inledningsvis görs ett test, psykologisk inventering av kriminella tankemönster,PIKT, där en bedömning görs av den unges kriminella tankemönster, vilket ligger till grund för varje ungdoms individuellt anpassade program. 

Vid behov kan även anhöriga delta i vissa delar av programmet. Halnagården är licensierad att arbeta med programmen och allbehandlande personal utbildas i metoden. 

Behandlingsinnehåll

Miljöterapeutisk struktur
All verksamhet på Halnagården har en mening och ett syfte med en tydlig struktur och förutsägbarhet. Varje vecka har ungdomarna samtal med någon av sina kontaktpersoner där kommande aktiviteter, möten och samtal planeras, allt utifrån varje ungdoms genomförandeplan.

Vårt mål är att varje ungdom ska ha en strukturerad och meningsfull vardag som ska vara fullt möjlig att fortsätta med när man lämnar Halnagården.

Lösningsfokuserat arbetssätt
Ett lösningsfokuserat arbetssätt innebär att vi på Halnagården har en uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är ett inlyssnande förhållningssätt där varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger både på framtid och på dåtid. Ett exempel på fokusförändringen kan vara; hur kan man använda sig av de insikter och kunskaper som man har eller behöver skaffa sig för att nå det mål man vill? Målen bestäms av ungdomen själv.

Påverkansprogram
För att starta upp en förändringsprocess är det nödvändigt att man aktivt arbetar med att utmana ungdomens olika tankemönster och livsstil. På Halnagården är det obligatoriskt för alla ungdomar att genomgå Gunnar Bergströms kognitiva påverkansprogram, Ett nytt vägval.

Den som utvecklat modellen om kriminalitet som livsstil är kriminologen Glenn Walters och programmet är omarbetat till svenska förhållanden av Gunnar Bergström. Kriminell livsstil är ett utryck för ett sätt att se på världen där den kriminelle gör tolkningar utifrån en självbild och världsbild som grundläggs i barndom och tonår.

Programmen finns i olika omfattning beroende på ungdomens egna förutsättningar. Inledningsvis görs en test, psykologisk inventering av kriminella tankemönster, PIKT, där en bedömning görs av den unges kriminella tankemönster, vilket ligger till grund för varje ungdoms individuellt anpassade program. Vid behov kan även anhöriga delta i vissa delar av programmet

Så arbetar vi 

Vårt förhållningssätt 

Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens våldsförebyggande arbete på tre nivåer, där grunden handlar om att skapa ett gott vårdklimat. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/vagledning/omsorg-granssattning-och-valdsforebyggande-arbete-pa-hvb_en-presentation20191002.pdf 

Vi arbetar även utifrån ett systemteoretiskt synssätt där ungdomen ses i relation till vårdnadshavare, familj och övrigt nätverk samt att dessa är en viktig del i ungdomens behandling och fortsatta liv.

Vi stöttar varje ungdom att identifiera sina förmågor och fungerande funktioner. Den miljöterapeutiska strukturen ramar in hela verksamheten och ger såväl ungdomar som personal förutsägbarhet och trygghet.

Hälsa

Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt som genomsyrar verksamheten i form av bra kost och motion.

Den psykiska hälsan är av naturliga skäl, inte så bra när ungdomen kommer till Halnagården. Det finns många bitar att jobba med och det finns ingen ”Quick fix”. Ibland behöver personen hjälp med psykologsamtal vilket vi ombesörjer.

Vardag

Mellan frukost och middag på vardagar har varje ungdom ett individuellt anpassat schema där skola eller praktik utgör den huvudsakliga sysselsättningen.

Påverkansprogrammet Ett nytt vägval planeras och görs upp individuellt av behandlare.

Uppföljning

Uppföljning sker med ungdom, socialtjänst och vårdnadshavare var 6:e-8:e vecka och initieras av socialtjänstens företrädare.

Halnagårdens personal och ledningsgrupp har behandlingskonferens var 14:e dag. Ungdom kan vara delaktig. Vi följer internt upp vården utifrån genomförandeplanen och planerar vidare framåt för ungdomen såsom skola, permissioner hem, behandlingsinnehåll, aktiviteter etcetera.

Utslussning

På Halnagården finns tre utslussningsplatser. Platserna är belägna på den översta våningen i huset. För att bo där ska ungdomarna ha förmåga att ta eget ansvar för sin planering genom att klara av att gå upp på morgonen, ta sig till skolan eller praktik, ha en meningsfull fritid och delta i de obligatoriska aktiviteterna på Halnagården. Ungdom ska också avhålla sig från kriminella handlingar, alkohol och droger. Utslussning planeras i samråd med berörd socialsekreterare.