Om oss

Vår personal har hög kompetens och mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och ungdomar med kriminell livsstil. Som personal på Halnagården innebär det att man i den dagliga verksamheten ska upprätthålla struktur, vara en god förebild och ett stöd för de placerade ungdomarna och för sina kollegor.

Halnagården HVB arbetar med pojkar/unga män som har en kriminell livsstil eller riskerar att skapa en kriminell livsstil. Ofta har de placerade ungdomarna varit föremål för öppna insatser, placering i familjehem/kontaktfamilj där insatserna behöver intensifieras eller så har de varit placerade på låst avdelning och ska gå vidare med sin behandling i öppnare former.

Vår värdegrund och vision bygger på en systemteoretisk grund och en human människosyn där det salutogena perspektivet är grundläggande.

En systemteoretisk grund bygger på att man ser varje individ utifrån ett helhetsperspektiv och att det är viktigt att förstå var och en utifrån dess sociala sammanhang. Helheten ses som mer än delarna för sig.

Ett salutogent perspektiv innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som varje ungdom har och bygger vidare på dem. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån varje ungdoms individuella behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

Det som utförs i vardagen görs på vetenskapligt och beprövad evidens (erfarenhet). Riktlinjer, rutiner och aktuell lagstiftning följs för att god kvalitet ska uppnås.

Trots att Halnagåreden HVB är en nystartad verksamhet har vår personal lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har en kriminell livsstil, både myndighetsutövning och öppenvård inom socialtjänst samt HVB och slutenvård.

Vi arbetar bland annat med Gunnar Bergströms kriminalitetsprogram ”Ett nytt vägval” som under flera decennier har visat sig framgångsrikt både för ungdomar och vuxna med en kriminell livsstil. Vår personal har mångårig erfarenhet av att arbeta med kriminalitet som livsstil och ”Ett nytt vägval”.

På Halnagården HVB har vi en tydlig och förutsägbar miljöterapeutisk struktur där ungdomen tillsammans med sin kontaktperson gör upp sitt eget individuella schema inför kommande vecka.

Mellan klockan 8.00 och 16.00 på vardagar är det obligatoriskt med strukturerad verksamhet på Halnagården. Den strukturerade verksamheten kan bestå av skola, praktik, kriminalitetsprogram, stödsamtal, möten med socialtjänst eller fysik aktivitet.

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Detta innefattar allt från kost, motion, dygnsrytm och psykiskt välbefinnande för både ungdomar och personal. Detta innebär bland annat att vi aktivt arbetar för att varje ungdom ska ha tillgång till god och näringsriktig kost. Vår husfru har mångårig erfarenhet som kock och flera i personalen har lång erfarenhet inom restaurangbranschen.

På fritiden har ungdomarna tillgång till olika aktiviteter så som biobesök, bowling, bad, fiske, skidåkning mm. Allt utifrån ungdomarnas önskemål. Aktiviteterna kan därför variera över tid.

Under sommarlov och längre ledigheter anordnas resor eller heldagsutflykter. Även dessa sker utifrån ungdomarnas önskemål och kan variera över tid.

Ungdomarna uppmanas och motiveras att delta i lokala föreningsaktiviteter, så som styrketräning, fotboll, handboll mm.

Som ungdom på Halnagården kommer att erbjudas 

Få utvecklas efter individuella förutsättningar.
Få känna KASAM i vardagen – värdigt, aktivt liv med självbestämmande
Få sin röst hörd för att kunna påverka och förändra
Få trygghet och känna delaktighet

Ledstjärnor för verksamhet  

Ansvar och tillit
Trygghet och delaktighet
Integritet och självbestämmande

Kvalitetsäkring och ledningssystem

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Halnagården ska ha en av föreståndaren upprättad verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska ha sin grund i den verksamhetsplan som ledningsgruppen upprättat. Varje verksamhetsplan ska utvärderas och revideras årligen. Resultatet av utvärderingen ska dokumenteras i en verksamhetsplan.

Länk till alla bolag

https://www.allabolag.se/5569727612/awita-ab